Estamos nun tempo de quedar na casa, por iso dende o blog da biblioteca imos propoñervos actividades, lecturas ou páxinas onde crear os teus propios soños, onde pasalo ben e aprender.
Benvidos ao blog da biblioteca do Ceip Juan Rey!

Proxecto " Videocreacións Meninas"I. IDENTIFICACIÓN

Dende a biblioteca do centro proponse realizar  unha investigación e documentación que sirve de proxecto para facer nas aulas xa que este curso Bibliotecas escolares de Galicia propón para todos os centros o lema "Biblioteca Escolar Territorio das Artes".  Con esta proposta prepárase o desfile de entroido no centro coa elaboración do disfrace de "Meninas de Velázquez". O resultado final vai ser unha creación en vídeo. No curso de segundo van realizar unha recreación plástica con materiais naturais (cantos) e utilizarán a técnica de Stop Motion para darlle movemento  vida.


II. PERFIL CURRICULAR

Estándares
Competencias
Transv
   LCB1.6.1. Iníciase na utilización guiada dos medios audiovisuais e dixitais para obter información.
   CCL ,CD, CAA

CL,TIC
   LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de ilustracións.
   CCL, CAA, CSC, CSIEE, CMCT

LC,EOE

   LGB2.3.3. Fai lecturas dramatizadas de textos.
   CCL, CSC
LC,EOE

   LGB3.1.2. Elabora o texto, con coherencia xeral e de xeito creativo.
   CCL, CAA, CSIEE

EOE, EM

   EPB1.2.1. Usa termos sinxelos e adecuados para comentar as obras plásticas observadas.
   CCL, CCEC
EOE

   EP2.6.2. Deseña sinxelascreaciónsplásticas despois de recoller información por medios audiovisuais.
   CCEC, CD
EMP
   EP2.8.1. Amosa interese polo traballo individual e colabora no grupo para a consecucióndun fin colectivo.
   CSC
EC
   CSB4.3.2.Describe algún acontecemento vivido na familia, na escola, na súa contorna ou outros feitos próximos expresándoos con criterios temporais.
   CCL, CSC, CMCCT
CMCT
EOE
   CSB4.5.2.Recoñece os museos, e os sitios arqueolóxicos como espazos de gozo e ocio.
   CSC, CCEC
EMP

III. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Estándares
Actividades
Exercicios
Agrupamento/
espazo
Temporaliz
LCB1.6.1.
Investigamos sobre o cadro "As Meninas" de Velázquez (personaxes, historia)
Buscamos en google: "Las Meninas de Velázquez"
Grupo clase  Biblioteca
1 sesión
Presentamos o cadro e comentamos (o autor, os personaxes, o argumento...)
Grupo clase  Aula Ordinaria
1 sesión
CSB4.5.2.
Coñecemos un museo
Visionamos en YouTube "Visita guiada al Museo del Prado"
Grupo clase
Aula Ordinaria
1 sesión
Elaboramos un mural comentando a obra, seguindo un modelo.
Grupos de 4
Aula Ordinaria
2 sesión
CSB4.3.2.
Presentamos a vida de Velázquez e elaboramos a liña do tempo
Elaboramos unhaliña do tempo cosacontecementos importantes na vida de Velázquez.

Individual
Aula Ordinaria
1 sesión
Elaboramos un libro cosacontecementos importantes na nosa propia vida
Individual e en familia
1 sesión
EPB1.2.1.
Presentamos diferentes versións do cadro que fan pintores famosos
Comentamos en voz alta as características do cadro e as diferencias  e semellanzascoorixinal
Grupo clase
Aula Ordinaria
1 sesión
LGB2.2.1.
Intentamos localizar os diferentes personaxesnasversións do cadro de Velázquez
Grupos de 4
Aula Ordinaria
EP2.6.2.
Versionamos "As Meninas" pintando con témpera sobre pedra"
Traemos cantos rodados e pegámolosfacendo as diferentes figuras (can, meninas...)
Individual
Aula Ordinaria

4 sesións
Ensaiamos a aplicación da tempera sobre pedraseguindo os pasos necesarios (dar fondo, secado, deseño en papel e aplicación sobre o fondo ...)
LGB3.1.2
Que está pasando no cadro? Interpreta o que fan os personaxes e inventa un conto.
Anotamos o nome dos personaxes  e o que fan no nosocadro
Grupo clase
Aula Ordinaria
1 sesión
Escribimos un conto coa secuencia: principio,nó e final
Grupos de 4
Aula Ordinaria
2 sesións
LGB2.3.3
Engadimos son aonoso vídeo
Ensaiamos a entonación facendo as voces dos personaxes do noso conto. Repasamos signos !?
Grupo clase
Aula Ordinaria
1 sesión
Lemos o nosocontro dramatizando para grabar en vídeo.
Individual
Aula Ordinaria
1 sesiónIV . AVALIACIÓN: RÚBRICA
RÚBRICA
Estándares
Suf
Ben
Not
Sob
Instrumentos
   LCB1.6.1. Iníciase na utilización guiada dos medios audiovisuais e dixitais ...

Teclea en google sen erros

 abre a páxina correcta
extrae informaciónspuntuais do tema
relaciona a información co tema

Rexistro observación
   LGB2.2.1. Interpreta e ...a información de ilustracións.
Expresa algo do que aparece no cadro
enumera as accións dos  difer
personaxes
relaciona diferentes elementos
extrae un argumento da obra

Rexistro de observación
   LGB2.3.3. Fai lecturas dramatizadas ...
Le os signos ! e ?
da sentido as pausas
pon voces aospersonaxes
transmite o sentido cos entonación
Rexistro de observación
   LGB3.1.2. Elabora o texto, con coherenciae creativ...
Escribe tres párrafos secuenciados: principio, nó e final
as oraciónsteñen sentido
non hai
repeticións
logra transmitir o seu propio argumento

Cartafol/
caderno
   EPB1.2.1. Usa termos sinxelos ...comentar as obras plásticas ...
Identifica e nomeacores, formas, posicións
gamas de cores, texturas, fondo
califica e compara os elementos
interpreta e describe sensacións

Rexistro de observación
   EP2.6.2. Deseña sinxelascreaciónsplásticas ...
Axústaseaos pasos do proceso: elexir_pegar_pintar
aplica a témpera segúndodeseño
coida  detalles e execución
introduce elementos que melloran

Cartafol
   EP2.8.1. Amosa interese polo traballo individual e colabora no grupo ....
Respeta o tempo de traballo no grupo
Responsa-
bilízase da súa parte
fai aportación persoal
lidera e coordina o grupo

Rexistor
observación
   CSB4.3.2.Describe algún acontecemento...expresándo con criterios temporais.
Enumera por orde episodios  da súa vida
representa seguindo un modelo na liña do tempo
representa
sen axuda sucesos na vida de Velázquez
interpreta e describe un suceso
nuha liña temporal

Cartafol
   CSB4.5.2.Recoñece os museos, e os sitios arqueolóxicos como espazos de gozo e ocio.
Explica algunhas características do museo visionado
comportamento a seguir nesesespazos
aportacións e importancia
localización do Museo do Prado e opinión persoal

Rexistro de observaciónI. IDENTIFICACIÓN

Dende a biblioteca do centro proponse realizar  unha investigación e documentación que sirve de proxecto para facer nas aulas xa que este curso Bibliotecas escolares de Galicia propón para todos os centros o lema "Biblioteca Escolar Territorio das Artes".  Con esta proposta prepárase o desfile de entroido no centro coa elaboración do disfrace de "Meninas de Velázquez". O resultado final vai ser unha creación en vídeo.  No curso de 5º de E. Infantil van elaborar unhas meninas  de papel  adornando as súas saias con debuxos de cadros famosos e utilizarán a técnica de Stop Motions para darlle movemento.


II. PERFIL CURRICULAR

Estándares
Competencias
Transv
   CSAPB1. Realiza encaixes e quebracabezas
   CMCCT, CSIEE

EMP
   CCB3. Identifica algunhas manifestacións culturais próximas.
    CAA, CSC, CCEC

CA, EMP
   LCRB1. Comprende as explicacións que se dan na clase.
   CCL, CSIEE, CAA
LC,EOE

   LCRB2. Participa con interese en actividades expresivas plásticas.
    CCEC,CAA, CSC
CA, EMP
   LCRB2. Participa con interese en actividades expresivas corporais.
    CCEC,CAA, CSC
CA, EMP
   LCRB3. Demostra interese e gusto polas actividades nas que se empregan as TIC..
   CCEC, CD, CAA
CA,TIC EMP

CSAP.- Coñecemento de si mesmo e autonomía personal
CC.- Coñecemento do contorno
LCR.- Linguaxes: Comunicación e RepresentaciónIII. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Estándares
Actividades
Exercicios
Agrupamento/
espazo
Temporaliz
   LCRB1
Investigamos sobre o cadro "As Meninas" de Velázquez (presentación de bits, vídeos...)
Presentamos  "Las Meninas de Velázquez" en bits de arte
Grupo clase  Aula Ordinaria
1 sesión
Visionamos "Las Meninas cobran vida"
1 sesión
Visionamos "Las meninas, primer cuadro a 365º
Grupo clase  Biblioteca
1sesión
   CCB3
Coñecemos obras de pintores famosos
Presentamos bits de obras pictóricas de diferentes estilos

Grupo clase
Aula Ordinaria
1 sesión
Coñecemos as meninas de Sargadelos
2 sesión
   LCRB2

Dramatizamos dando vida aos personaxes con psicomotricidade
Interpretamos os diferentes personaxes do cadro con monicreques, contamos o que fan  e movémonos coma eles

Grupo clase
Aula Ordinaria
1 sesión
Movemos pasiño a pasiño as bonecas para despois fotografiar
Grupo clase
Aula Ordinaria
1 sesión
   LCRB2
Pintamos , recortamos, pegamos
Decoramos unha menina de Sargadelos pintando con témpera

Individual
Aula Ordinaria

4 sesións
Coloreamos os cadros famosos, e cortamos e pegamos na saia dunha boneca- "menina" de cartolina
Coloreamos e recortamos mandalas coas figuras de Velázquez e as meninas
Pintamos con témpera as cruces da Orde de Santiago.
   CSAPB1
Elaboramos puzzles
Sacamos as pezas troqueladas do cadro das meninas.
Individual
Aula Ordinaria

1 sesión
Compoñemos o puzzle do cadro
   LCRB3
Facemos moitas fotos
Disparamos as fotos para compoñer unha animación con Stop Motion
Grupo clase
Aula Ordinaria
1 sesiónIV . AVALIACIÓN: RÚBRICA

Estándares
En Proceso
Sen Dificultade
Excelente
Instrumentos
   LCRB1. Comprende as explicacións que se dan na clase.

Responde alomenos unha pregunta

 Explica algun aspecto visionado

Relaciona co tema e coas súas experiencias

Rexistro observación
   CCB3. Identifica algunhas manifestacións culturais próximas.
Expresa algo do que aparece no cadro
Recoñece alomenos unha obra
Recorda nomes concretos e relaciona coas obras

Rexistro de observación
   LCRB2. Participa con interese en actividades expresivas corporais.

Fai a onomatopea do can e representao á gatas

Usa os monicreques e expresa o que fan

transmite o sentido coa entonación

Rexistro de observación
   LCRB2. Participa con interese en actividades expresivas plásticas.

Colorea e pinta de forma persoal
Colorea e pinta seguindo as instruccións
Remata a actividade pintando, recortando e pegando

Cartafol
   LCRB3. Demostra interese e gusto polas actividades nas que se empregan as TIC..

Observa con atención e en silencio
realiza a actividade agardando o momento da acción
Valora o resultado

Rexistro de observación
I. IDENTIFICACIÓN

Dende a biblioteca do centro proponse realizar  unha investigación e documentación que sirve de proxecto para facer nas aulas xa que este curso Bibliotecas escolares de Galicia propón para todos os centros o lema "Biblioteca Escolar Territorio das Artes".  Con esta proposta prepárase o desfile de entroido no centro coa elaboración do disfrace de "Meninas de Velázquez". O resultado final vai ser unha creación en vídeo. No curso de sexto van realizar dramatización do cadro utilizando o vestiario preparado e un diálogo elaborado por eles coa interpretación que fan diversos autores. Van grabar as diferentes escenas e ao final un selfie montando todo nun vídeo.

II. PERFIL CURRICULAR
Estándares
Competencias
Transversais
§ CSB4.3.3.Explica aspectos relacionados coa forma de vida e organización social de España das distintas épocas históricas estudadas.
§  CSC, CCEC, CAA

EOE, EMP
§ LCB2.7.1. Consulta diferentes fontes bibliográficas e textos de soporte informático para obter datos e información para realizar traballos individuais ou en grupo.
§  CCL, CD, CAA

TIC, EMP
§ LCB1.8.3. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades en situacións de aprendizaxe individual ou colectiva.
§  CCL, CD, CAA, CSC, CSIEE

EMP, EC
§ LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura clara, con coherencia e cohesionando os enunciados.
§  CCL, CAA, CSIEE

EOE, EMP
§ LGB2.7.5. Fai lecturas dramatizadas de textos.
§  CCL, CSC
EOE
   EPB1.1.2. Utiliza a observación e a percepción visual para interpretar imaxes.
   CCEC, CAA
CA
   EPB1.2.7. Realiza sinxelas obras de animación para familiarizarse cos conceptos elementais da creación audiovisual: guión, realización, montaxe, son.
   CCEC, CAA, CD

CA, TIC, EMPIII. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Estándares
Actividades
Exercicios
Agrupamento/
espazo
Temporaliz
LCB2.7.1.
Investigamos sobre o cadro "As Meninas" de Velázquez (autor, estilo, interpretación)
Buscamos en google: "Las Meninas de Velázquez"
Grupo clase  Biblioteca
1 sesión
Presentamos o cadro e comentamos (autor, estilo, interpretacións da escena)
Grupo clase  Aula Ordinaria
1 sesión
CSB4.3.3
Buscamos información sobre Lourenzá na época de felipe IV
Buscamos información sobre o conde Osorio e o mosteiro ata atopar  o século XVII
Grupos de 3
Aula Informática
1 sesión
Visitamos o Mosteiro e a iglesia
Grupo clase
saída
2 sesión
LCB1.8.3.
Analizamos o cadro e as diferentes interpretacións da escena
Recollemos notas sobre as diferentes interpretacións do cadro para elaborar un diálogo.

Grupos de 4
Aula Ordinaria
1 sesión
Elaboramos un borrador sobre unha posible conversa de Velázquez coa Infanta Margarita
Grupos de 4
Aula Ordinaria
1 sesión
LGB3.1.2
Damos vida aocadro  cun diálogo entre os principais personaxes
Recordamos os elementos de cohesión dun texto e practicamos enunciados sobre o argumento do cadro.
Grupo clase
Aula Ordinaria

2 sesións
Elaboramos un diálogo entre os principaispersonaxes para representar.
Individual
Aula Ordinaria
EPB1.1.2
Observamos o cadro para meternos nos personaxes
Observa o cadro e interpreta: que pensa? Que sente? Que transmite cada personaxe?
Grupo clase
Aula Ordinaria
1 sesión
Comenta que elementos do cadro nos transmiten cada  impresión
LGB2.7.5.
Que está pasando no cadro? Interpreta e representa o que fan os personaxes
Le o diálogo dramatizando costeuscompañeiros .Ensaia a entonación facendo as voces dos personaxes
Grupo clase
Aula Ordinaria

2 sesións
Representa o diálogo como unha pequeña obra.
EPB1.2.7.
Preparamos a grabación
Repasamos o necesario para grabar a representación: fondo, situación, pizarra con apuntes…e deixamolo listo
Laboratorio
1 sesión
Representamos para grabar en vídeo.
1 sesión

IV . AVALIACIÓN: RÚBRICA
RÚBRICA
Estándares
Suf
Ben
Not
Sob
Instrumentos
§  LCB2.7.1. Consulta diferentes fontes bibliográficas e textos de soporte informático para obter datos…

Busca en google ata tres fontes diferentes

 elixe a información que se axusta ao criterio
comproba a veracidade nas diferentes fontes
selecciona a información  axeitada e máis relacionada  co tema

Rexistro observación
§  CSB4.3.3.Explica aspectos relacionados … das distintas épocas históricas estudadas.
Diferencia a etapa histórica do Conde Osorio da que estudamos
enumera as diferentes épocas do Mosteiro de S. Slvador dende o Conde Osorio

relaciona diferentes elementos vistos no mosteiro cos estudados
explica a influencia de Felipe IV no mosteiro

Rexistro de observación
§  LCB1.8.3. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades…
Explica a escena dende os dous puntos de vista
inventa o que diria algún dos personaxes
incorpora algún elemento que aparece no cadro
transmite o sentido con expresións da época
Rexistro de observación
§  LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura clara, con coherencia e cohesionando os enunciados.
No diálogo entre a Infanta Margarita e Velázquez  as oracións son coherentes e teñen sentido.
non hai repeticións e utiliza algún conector
utiliza sinónimos, pronomes e mais de dous conectores
logra transmitir o argumento coa linguaxe da epóca histórica

Cartafol/
caderno
   EPB1.1.2. Utiliza a observación e a percepción visual para interpretar imaxes.
Identifica e nomea elementos do estilo: foco de luz, punto de fuga...
explica a expresión dos personaxes
relaciona os elementos do estilo coas emocións dos personaxes
introduce elementos personales que melloran e enriquecen os personaxes e a escena

Cartafol
§  LGB2.7.5. Fai lecturas dramatizadas de textos.

Rexistro de observación
   EPB1.2.7. Realiza sinxelas obras de animación … creación audiovisual: guión, realización, montaxe, son.
Respeta o tempo de traballo no grupo
responsabilízase da súa parte
fai aportación persoal
lidera e coordina o grupo

Rexistor
observaciónI. IDENTIFICACIÓN

Dende a biblioteca do centro proponse realizar  unha investigación e documentación que sirve de proxecto para facernas aulas xa que este curso Bibliotecas escolares de Galicia propón para todos os centros o lema "Biblioteca Escolar Territorio das Artes".  Con esta propostaprepárase o desfile de entroido no centro coa elaboración do disfrace de "Meninas de Velázquez". O resultado final vai ser unha creación en vídeo.  No curso de 1º de E. Primariavan elaborar un vídeo para aportar áwikipedia como "críticos de arte" sobre Velázquez e a súa obra.


II. PERFIL CURRICULAR

Estándares
Competencias
Transv
§ LCB1.6.1. Identifica as ideas xerais en reportaxes audiovisual sobre temas do seu interese.
   CCEC, CSIEE

EOE, TIC, EMP
§ LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais moi breves e sinxelos ante a clase.
§ CCL, CSIEE, CAA

   LGB1.5.6. Participa na conversa formulando e contestando preguntas.
   CCL, CSC, CCEC, CAA

EOE, EMP
   CSB4.4.1.Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, histórico, cultural e artístico e asume as responsabilidades que supón a súa conservación e mellora.
   CSC, CCEC, CAA

EC

   EPB1.1.1. Valora e respecta os diferentes tipos de expresión plástica.
   CCEC, CSC
CA, EMP, EC
   EPB1.5.1. Observa diferentes formas de presentar o espazo.
   CCEC, CAA
CMCCT
CA, EMP
   EPB2.2.4. Elabora e representa imaxes despois dunha presentación audiovisual.
   CCEC, CAA
CA,TIC EMPIII. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Estándares
Actividades
Exercicios
Agrupamento/
espazo
Temporaliz
   LCB1.6.1.
Investigamos sobre Velázquez e  o cadro "As Meninas" (Libro,  vídeos,  internet...)
Presentamos  "Las Meninas de Velázquez" no libro en 3D
Grupo clase  Biblioteca
1 sesión
Buscamos en google: "Las Meninas de Velázquez"
Presentamos o cadro e comentamos (o autor, os personaxes, o argumento...)
Grupo clase  Biblioteca
1sesión
   CSB4.4.1
Coñecemos o cadro e o museo
Visionamos en YouTube "Visita guiada al Museo del Prado"

Grupo clase
Aula Ordinaria
1 sesión
EPB1.1.1.
Por que é importante este cadro?
Falamos das obras de arte, os museos e os críticos de arte
Grupo clase
Aula Ordinaria
1 sesión
   EPB1.5.1
Facemos de "Criticos de arte"
Observamos o cadro e comentamos os diferentes elementos do espazo localizando os que estanpreto e lonxe, dianteou detrás.
Individual
Aula Ordinaria

1 sesión
   LGB1.3.3.
Imaxinamos e contamos
Preparamos un conto sobre o que ocorreaospersonaxes
Grupo clase
Aula Ordinaria
1 sesión
Presentamos e contamos diante da clase
Individual
Aula Ordinaria
   LGB1.5.6.
Respondemos as preguntas como a wikipedia
Cada neno prepara unha pregunta para faceraos expertos críticos

Individual
Aula Ordinaria1 sesión
Respondemos en parella e grabamos en vídeo
Grupo clase
Aula Ordinaria
   EPB2.2.4
Debuxamos en Paint
Debuxamos e coloreamos as meninas en Paint
Grupo clase
Aula Ordinaria
1 sesión


IV . AVALIACIÓN: RÚBRICA

RÚBRICA
Estándares
Suf
Ben
Not
Sob
Instrumentos
§ LCB1.6.1. Identifica as ideas xerais en reportaxes audiovisual sobre temas do seu interese.

Teclea en google sen erros

 abre a páxina correcta

extrae información puntuais do tema
relaciona a información co tema

Rexistro observación
   CSB4.4.1.Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, histórico, cultural e artístico e asume as responsabilidades que supón a súa conservación e mellora.
Expresa algo do que aparece no cadro
enumera as accións dos  difer
personaxes
relaciona diferentes elementos
extrae un argumento da obra

Rexistro de observación
§ LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais moi breves e sinxelos ante a clase.

Expresa unha acción coa estructura suxeito e verbo

encadea acción mais complementos

expón enunciados con argumento

e orixinalidade

   EPB1.1.1. Valora e respecta os diferentes tipos de expresión plástica.

Comenta alomenos un elemento: cor, tamaño…

Percibe personaxesprincipais

Interpreta argumento
posible

Expresa sensacións
que lleproduce
Rexistro de observación
   EPB1.5.1. Observa diferentes formas de presentar o espazo.
Escribe tres párrafos secuenciados: principio, nó e final
as oraciónsteñen sentido
non hai
repeticións
logra transmitir o seu propio argumento

Cartafol/
caderno
   LGB1.5.6. Participa na conversa formulando e contestando preguntas.

Pregunta e responde seguindo un modelo

axustándoseao tema

para completar información que falla

Con orixinalidade e  coherencia


Rexistro de observación
   EPB2.2.4. Elabora e representa imaxes despois dunha presentación audiovisual.

Debuxa colorea en paint
Representa a figura humana
e a saia  da menina co volumen
combina as cores

Rexistro de observación
No hay comentarios: